dijous, 10 de setembre del 2015[CAT]  [CAST]
Reflexions d'una persona que s'ha llegit el llibre 

MIL MERCÈS AMIC Albert ROCA

Albert Roca Enrich Del llibre vaig escriure: (Texto en castellano más abajo)

Acabo de llegir un llibre, “[Desenterrant el silenci] Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar”, amb textos de Francesc Escribano, Francisco Ferrándiz i Queralt Solé, i fotografies de
Sergi Bernal, que crec que ningú sensible al dolor patit per les víctimes del genocidi franquista a l’Estat espanyol, ningú que entengui que no hem d’oblidar ni perdonar, i segueixi demanant veritat, justícia i reparació, hauria de perdre’s. Menys encara si aquest possible lector és també mestre. I és que aquest document davant el que em sembla impossible no commoure’s fins el moll de l’os no només exhuma els últims dies de la vida d’Antoni Benaiges –com i per què el van denunciar els que segur que van aixecar falsos testimonis contra ell, com sense judici el van torturar i assassinar els seus botxins, com el van desaparèixer sota terra en una fosa comuna a la muntanya-, responent als molts interrogants que plantejava una història que, tanmateix, possiblement tingui molts punts en comú amb la de tants dels nostres avantpassats executats i llençats a les cunetes espanyoles pel criminal Franco i els seus sequaços, sinó que al meu entendre explica per què els mestres de la República van ser distingits pels feixistes com uns dels seus pitjors adversaris. I és que aquells professors, sobretot els que com Benaiges aplicaven el mètode pedagògic Freinet, basat en la participació dels alumnes i l’ús de la impremta, no només estimaven la seva professió, tenien vocació per ensenyar, sinó que tractaven els nens amb respecte i els volien lliures.

Morta aquella cuca, es va acabar el verí que els enemics de la intel•ligència no podien consentir si volien sotmetre el poble, i els nens espanyols van seguir sent tractats com a coses pels mestres del règim feixista, i el sistema educatiu fundant-se en la mera memorització de dades, dades que n’hi hauria prou amb repetir com a lloros per passar de curs... sempre que un no fos díscol, un rebel com en teoria ho van ser aquells mestres de la República que exemplificats en Antoni Benaiges ja s’ha vist com van acabar. Però bé, per a aquests, i per a qualsevol a qui el mestre del règim feixista es posés entre cella i cella, sempre es podia recórrer al càstig físic i psicològic, si se’l volia esmenar. O simplement acoquinar.

A això es devia referir l’expressió que deia que la lletra –i la disciplina- amb sang entra que alguns vam arribar a patir en les nostres carns fins i tot amb el genocida Franco a la fossa, i segons el meu parer aquella llarga travessia per l’infern va fer tant dany col•lectiu que encara ho estem pagant. Allò, i el nyap que en realitat va ser la mal anomenada modèlica transició espanyola, que o no va tancar ferides –i així fills del mal com el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, encara es posen nostàlgics per a indignació de molts- o les va tancar malament. I així vam passar a l’altre extrem, i als nens nascuts en la també mal anomenada democràcia espanyola –en realitat és una oligarquia- ja no se’ls va poder ni tossir, i pobre del professor a qui se li acudís tossir al nen d’algun d’aquells pares que creuen que el seu nen és cosa seva que per això l’han tingut i el tenen com tenen el pis i el cotxe, com un bé més, pobre del professor a qui se li acudeixi tossir al nen d’algun d’aquests pares que paguen per no tenir ells que preocupar-se per res. Que llavors aquests pares que creuen que ells no tenen per què educar el seus fills, que per a això paguen, perquè ho facin al col•legi i no es limitin a ensenyar, poden molt bé amenaçar, insultar o fins i tot agredir el mestre o la mestra temeraris, i entre això i altres barrabassades, perpetrades també pels nostres polítics amb (in)competències en matèria educativa, em sembla a mi que a la figura del professor l’han acabat deixant entre uns i altres com un drap brut.

És clar que qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, jo el primer... i també els mateixos mestres. Que m’atreviré per fi a dir, a risc de remoure una ferida potser massa recent, que si els professors no haguessin consentit tant, si no s’haguessin empassat tantes coses que no s’haurien d’haver empassat –com hem fet tants altres professionals en les nostres respectives feines-, potser ara no hauríem d’estar lamentant l’assassinat del mestre Abel Martínez, fa unes setmanes, a l’IES Joan Fuster de Barcelona –i això no vol dir que no hi hagi només un culpable, d’aquest assassinat, enteneu-me bé, si us plau. I ara només em queda per afegir que espero que la seva mort no sigui en va, com no ho van ser els dos anys escassos que l’Antoni Benaiges va exercir com a professor a l’escola rural de Bañuelos de Barueba (Burgos), i que en la seva memòria els nostres mestres es plantin d’una vegada per totes i quan per exemple sentin com la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, s’entesta a seguir infantilitzant l’ensenyament dient, després de l’assassinat de Martínez, que els professors han de continuar estimant els nens i viceversa, exigeixin llibertat per gestionar sobretot ells la seva parcel•la, amb menys ingerència de polítics i tecnòcrates, i exigeixin també respecte, la llibertat i el respecte amb què Benaiges i els altres mestres de la República van tractar els seus alumnes –tracte que va deixar en ells tal empremta que els que segueixen vius se’n recorden encara-, aquell respecte que abans de la barbàrie es pressuposava correspost per part dels nens vers uns professors que, tot s’ha de dir, també se’l van guanyar pel seu amor a la professió, la seva vocació per ensenyar, un respecte que llavors només es van atrevir a perdre’ls els criminals que els van acabar assassinant per mantenir a l’Estat espanyol sencer en la ignorància i la submissió, no una societat gairebé sencera com passa ara.

[CAST]


Acabo de leer un libro, “[Desenterrando el silencio] Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar”, con textos de Francesc Escribano, Francisco Ferrándiz y Queralt Solé, y fotografías de Sergi Bernal, que creo que nadie sensible al dolor sufrido por las víctimas del genocidio franquista en España, nadie que entienda que no debemos olvidar ni perdonar, y siga pidiendo verdad, justicia y reparación, debería perderse. Menos todavía si ese posible lector es también maestro. Y es que este documento ante el que se me antoja imposible no conmoverse hasta el tuétano de los huesos no sólo exhuma los últimos días de la vida de Antoni Benaiges –cómo y por qué le denunciaron quienes seguro levantaron falsos testimonios contra él, cómo sin juicio le torturaron y asesinaron sus verdugos, cómo le desaparecieron bajo tierra en una fosa común en el monte-, respondiendo a los muchos interrogantes que planteaba una historia que, sin embargo, posiblemente tenga muchos puntos en común con la de tantos de nuestros antepasados ejecutados y tirados en las cunetas españolas por el criminal Franco y sus secuaces, sino que a mi entender explica por qué los maestros de la República fueron distinguidos por los fascistas como unos de sus peores adversarios. Y es que aquellos profesores, sobre todo los que como Benaiges aplicaban el método pedagógico Freinet, basado en la participación de los alumnos y el uso de la imprenta, no sólo amaban su profesión, tenían vocación por enseñar, sino que trataban a los niños con respeto y les querían libres.

Muerto ese perro, se acabó esa rabia que los enemigos de la inteligencia no podían consentir si querían someter al pueblo, y los niños españoles siguieron siendo tratados como cosas por los maestros del régimen fascista, y el sistema educativo fundándose en la mera memorización de datos, datos que bastaría que los alumnos repitieran como loros para pasar curso… siempre que uno no fuera díscolo, un rebelde como en teoría lo fueron aquellos profesores de la República que ejemplificados en Benaiges ya se ha visto cómo terminaron. Pero bueno, para éstos, y para cualquiera a quien el maestro del régimen fascista se pusiera entre ceja y ceja, siempre se podía recurrir al castigo físico y psicológico, si se le quería enmendar. O simplemente amedrentar.

A eso debía referirse la expresión que decía que la letra -y la disciplina- con sangre entra que algunos llegamos a sufrir en nuestras carnes incluso con el genocida Franco ya en el hoyo, y a mi juicio esa larga travesía por el infierno hizo tanto daño colectivo que todavía lo estamos pagando. Eso, y la chapuza que en realidad fue la mal llamada modélica transición española, que o no cerró heridas –y así hijos del mal como el ministro de Educación, José Ignacio Wert, todavía se ponen nostálgicos para indignación de muchos- o las cerró mal. Y así pasamos al otro extremo, y a los niños nacidos en la también mal llamada democracia española –en realidad es una oligarquía- ya no se les pudo ni toser, y pobre del profesor a quien se le ocurriera toser al niño de alguno de esos padres que creen que su niño es cosa suya que por eso lo han tenido y lo tienen como tienen el piso y el coche, como un bien más, pobre del profesor a quien se le ocurra toser al niño de alguno de estos padres que pagan para no tener ellos que preocuparse por nada. Que entonces estos padres que creen que ellos no tienen por qué educar a sus hijos, que para eso pagan, para que lo hagan en el colegio y no se limiten a enseñar, pueden muy bien amenazar, insultar o incluso agredir al maestro o maestra temerarias, y entre eso y otras barrabasadas, perpetradas también por nuestros políticos con (in)competencias en materia educativa, me parece a mí que a la figura del profesor la han acabado dejando entre unos y otros a la altura del betún.

Claro que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo el primero… y también los mismos maestros. Que me atreveré por fin a decir, a riesgo de remover una herida quizá demasiado reciente, que si los profesores no hubieran consentido tanto, si no hubieran tragado como hemos tragado tantos otros profesionales en nuestros respectivos trabajos, quizá ahora no tendríamos que estar lamentando el asesinato del maestro Abel Martínez, hace unas semanas, en el IES Joan Fuster de Barcelona –y esto no quiere decir que no haya sólo un culpable, de ese asesinato, entiéndaseme bien, por favor. Y ahora sólo me queda por añadir que espero que su muerte no sea en vano, como no lo fueron los dos años escasos que Antoni Benaiges ejerció como profesor en la escuela rural de Bañuelos de Burueba (Burgos), y que en su memoria nuestros maestros se planten de una vez por todas y cuando por ejemplo oigan como la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, se empeña en seguir infantilizando la enseñanza diciendo, tras el asesinato de Martínez, que los profesores deben continuar amando a los niños y viceversa, exijan libertad para gestionar sobre todo ellos su parcela, con menos injerencia de políticos y tecnócratas, y exijan también respeto, la libertad y el respeto con que Benaiges y los demás maestros de la República trataron a sus alumnos –trato que dejó en ellos tal huella que los que siguen vivos se acuerdan todavía-, ese respeto que antes de la barbarie se presuponía correspondido por parte de los niños hacia unos profesores que, todo hay que decirlo, también se lo ganaron por su amor a la profesión, su vocación por enseñar, un respeto que entonces sólo se atrevieron a perderles los criminales que les acabaron asesinando para mantener a España entera en la ignorancia y la sumisión, no una sociedad casi entera como ocurre ahora.